วิสัยทัศน์ คำขวัญ คติพจน์

 

 

วิสัยทัศน์


โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรมตามกฎลูกเสือ
ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตเพื่อการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รักษ์ความเป็นไทย ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม


คำขวัญโรงเรียน


ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้หน้าที่


คติพจน์โรงเรียน


ปัญฺญา โลกสมํ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก