อาคาร2

IMG_6141

อาคาร 2  สร้างขึ้นในปี 2521 ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น  ในสมัยผู้อำนวยการชาลี ถาวรนุรักษ์
ตึกนี้อยู่ระหว่าง อาคาร1และอาคาร3 มีทางเชื่อระหว่างอาคาร4
มีศูนย์แนะแนว ห้องสมุดที่ใช้ในการสืบค้น
ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

2-12-22-32-4
IMG_6154 IMG_6142