อาคาร3

IMG_6145

อาคาร3 เป็นอาคารเรียน4ชั้น สร้างขึ้นในปี 2525 ในสมัยผู้อำนวยการมนตรี ชุติเนตร
ตึกนี้ตั้งอยู่หน้าโรงเรียน ตรงข้ามประชาสัมพันธ์ มีห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป ทั้งกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล ชั้น2มี ห้องโรเนียว ห้องอาเซียน ห้องไร้พรมแดน ห้อง E-classroom
ห้องงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ห้องจริยธรรม

3-13-23-33-4

IMG_6096 IMG_6095 IMG_6092 IMG_6090

IMG_6147 IMG_6144 IMG_6099