อาคาร4

IMG_6174
อาคาร4 เป็นอาคารเรียน4ชั้น สร้างข้นเมื่อปี2528 สมัยผู้อำนวยการดุสิต พูนพอน
สร้างขว้างอาคาร1-3 เป็นแนวยาวและเชื่อมอาคารเรียนไว้ด้วยเพื่อสะดวกของครู-นักเรียน

ชั้นล่างมีห้องโครงการคณิต-วิทย์  ห้องพักครูพลศึกษาและสุขศึกษา ศูนย์เทควันโด ห้องพักครูโสตฯ ห้องเรียนICT
ห้องพัสดุ ห้องนักเรียนสายตาพิการ  ห้องครูเวรกลางคืน กลุ่มบริหากิจการนักเรียน(ปกครอง)


4-1_14-24-34-4

IMG_6157 IMG_6086 IMG_6089 IMG_6156