อาคาร5

IMG_6075

อาคาร5 มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 11 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคหกรรม ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 
ห้องพักครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั้นล่างเป็นสถานที่เรียนวิชาพลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ และกิจกรรมลูกเสือ

 

t5-1

5-2

5-3

5-4