ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารก่อนเป็นโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ปีพ.ศ. ชื่อ -  สกุล            ตำแหน่ง            โรงเรียน
2470-2496 นายชอบ อุทัยเฉลิม   โรงเรียนอิทรศึกษา (อ.ศ)
2496-2497 นายประพัฒน์ วรรธนะสาร ครูใหญ่ โรงเรียนพญาไทศึกษา (พท.ศ.)
        โรงเรียสตรีพญาไท
2497-2500 นางประทุม วรรธนะสาร ครูใหญ่ โรงเรียสตรีพญาไท
        โรงเรียนสตรีสันติราษฎร์บำรุง
  พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ประธานอำนวยการคนแรก โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง
        โรงเรียนสตรีสันติราษฎร์บำรุง
2497-2518 นายเพทาย อมาตยกุล อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพญาไทศึกษา
        โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง
2500-2518 นางฉายศรี รตานนท์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีสันติราษฎร์บำรุง

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

 ปี พ.ศ.  ชื่อ -  สกุล มาจาก
 2518 - 2523 นายชาลี ถาวรานุรักษ์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 2523 - 2526 นายมตรี ชุติเนตร โรงเรียนปทุมคงคา
 2526 - 2531 นายดุสิต พูนพอน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 2531 - 2533 นางจันเพ็ญ เจริญผลารักษ์ โรงเรียนบางกะปิ
 2533 - 2536 นางศิริลักษณ์ นันทพิศาล โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 2536 - 2539 นายพงศักดิ์ รุ่งโรจน์พานิช สามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
 2539 - 2543 นายสมรัก แพทย์พันธุ์ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
 2543 - 2545 นางมยุรัตน์ สัตวัฒนานนท์ โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
 2545 - 2549 นายชเนศร์ นาคนิยม โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
2549 - 2550 นายสุธน คุ้มสลุด โรงเรียนวัดราชาธิวาส
2550 - 2558 นายณัฐกิจ บัวขม โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม
  2558 - ปัจจุบัน นายอารีย์ วีระเจริญ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระอุปถัมป์ฯ