โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดย Admin เมื่อ 7 ก.พ. 2560, 13:54 น.

มีผู้เปิดอ่านแล้ว 693 ครั้ง


โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยมีเนื้อหาในบันทึกดังนี้

บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พศ 2560 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านวิชาการ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านทรัพยากรและการจัดการ ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจตนารมณ์ดังนี้

1.วัตถุประสงค์หลัก

1.1 สร้างความร่วมมือด้านวิชาการในการจัดการคุณภาพแหล่งน้ำ
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านคุณภาพแหล่งน้ำ ที่เป็นประโยชน์และเกิดการใช้อย่างคุ้มค่า ต่อการบริหารจัดการทรัพยากร
1.3 ร่วมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดแนวคิดในการเพิ่มพูนความรู้ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนในระดับสูงขึ้น

2.ขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการ

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้คำปรึกษาและความรู้ทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านคุณภาพแหล่งน้ำ ตามความต้องการของโรงเรียน
2.2 โรงเรียนสนับสนุนด้านสถานที่ฯลฯตามความจำเป็น

3.ระยะเวลาความร่วมมือตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561

4.บันทึกข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้น 2 ฉบับ มีความสุขต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 

ข่าวที่มีผู้สนใจมากที่สุด

หัวข้อข่าว

ดู 0 ครั้ง