คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1. นายสุธน  คุ้มสลุด ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ
2. นายพระนคร    ประกอบสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
3. นายประยูร  ยะคะนอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
4. นายสว่าง บุญสิทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
5. นางสาวปวีณา  แสงสังข์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
6. นายทักษิณ พงศ์จิระนิธิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. พล.ต.กิตติภพ มนูญนิมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นางนัทธิ์ธนิน นันทิ์ธนดี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
9. นางสาวจุฑา กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์ ผู้แทนครู กรรมการ
10. พ.ต.อ.ชลาวุฒิ ไพรวรรณ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
11. นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
12. พระราชวิจิตปฏิญาณ   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
13. พระมหาคำนึง ชินวังโส ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
14. นายพงษ์เกียรติ ลีลายุทธการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
15. นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ