ประชาสัมพันธ์
 
เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ

วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกรายน พ.ศ. ๒๕๕๗
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัคร


** โปรดตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งแก้ไขหากผิดพลาด ทาง e-mail ที่ santirat@str.ac.th**
**กรณี เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ต้องทำหนังสือเปลี่ยนตัวจากโรงเรียนมาในวันแข่งขันด้วย**

*** โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์นี้ **

 
  กำหนดการสอบปลายภาคเรียน 1/2557 และการหยุดเรียน
 
     
  ข่าวการสอบวัดผลการศึกษา
 
     
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
 
     
  ข่าวการรับสมัครบุคลากร
 
     
  ข่าวการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 
     

   
   
   
>> ระบบบริการของโรงเรียน
โรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมสันทนาการ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
Facebook
ประวัติโรงเรียน ภาษาไทย ค่ายวิทยาศาสตร์ วงดนตรีลูกทุ่งสันติราษฎร์ คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ฯ คณิตศาสตร์ ค่ายภาษาต่างประเทศ วงดุริยางค์สันติราษฎร์ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สันติราษฎร์วิทยาลัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน วิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ศูนย์เทควันโด สมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์ เครือข่ายผู้ปกครอง
หลักสูตรการศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนการเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน(กีฬาสี) ชมรมผู้สูงอายุสันติราษฎร์  
อาคารสถานที่ สุขศึกษา และพละศึกษา ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ กิจกรรมค่ายลูกเสือ เครือข่ายผู้ปกครอง  
บุคลากร ศิลปะ        
ผลงานทางวิชาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
SAR ปีการศึกษา 2554 ภาษาต่างประเทศ        
SAR ปีการศึกษา 2555 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
SAR ปีการศึกษา 2556 การค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS )        
แหล่งเรียนรู้
ศูนย์ทดสอบ คลังข้อสอบโรงเรียน
ระบบบริการห้องเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริการผ่านเครือข่ายเว็บไซต์
ระบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน Internet
Acu Conference ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระบบบริการห้องวิทยนิทรรศ ระบบสืบค้นข้อมูลผลการเรียนผู้เรียน ระบบ e-office สพม.1 กรุงเทพมหานคร
ระบบโครงข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระบบบริการห้องโสตทัศนอุปกร์ ระบบข้อมูลพฤติกรรมผู้เรียน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) 
ระบบเรียนรู้ไร้พรมแดน (ระบบภายใน) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบบบริการห้องประกันคุณภาพผู้เรียน ระบบงานพัสดุผ่านระบบเครือข่าย ระบบ DMC ข้อมูลอุดหนุนรายหัว
ระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุดโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบบริการห้องศูนย์ศึกษาอาเซี่ยน AEC ระบบจัดทำแผนอิงประกัน ระบบรายงานเพื่อจัดสรรงบประมาณ
ระบบบริการสื่อแท็บเล็ต ม. 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระบบบริการห้องเรียนอัจฉริยะ ระบบ e-Office รับส่งข้อมูลโรงเรียน ระบบรายงานผลตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบบริการห้องเรียนไร้พรมแดน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-Mail@str.ac.th ระบบเงินเดือน สพม.1 (E-Money)
  ศูนย์ทดสอบคณิตศาสตร์ ระบบบริการห้องเรียนห้องสมุด ระบบบริหารงานบุคลากร  
      ระบบสารสนเทศโรงเรียน  
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานสารบรรณ และธุรการ
งานบริหารหลักสูตร
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
งานส่งเสริมการมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
งานอาคารสถานที่
งานวัดปรเมินผลการศึกษา
งานระดมทรัพยากร
งานจัดการระดับชั้นเรียน
งานประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนและสำมะโนนักเรียน
งานการเงินและการบัญชี
งานคณะสี
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานอนามัยโรงเรียน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
งานควบคุมภายใน
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
งานสวัสดิการ
งานนิเทศและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
งานรักษาความปลอดภัย
งานโภชนาการ
งานคอมพิวเตอร์
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานวิทยุสื่อสาร
งานยานพาหนะ
งานห้องสมุด
งานพัฒนาบุคลากร
งานส่งเสริมความร่วมมือ บ้าน โรงเรียนและชุมชน
งานศูนย์อีริค
งานรักษาวินัยและการออกจากราชการ
งานศูนย์เรียนร่วม
งานเลื่อนขั้นเงินเดือน
งานศูนย์พัฒนางานแนะแนว
งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
งานศูนย์เนตรนารี ยุวกาชาด
งานเงินทุนและสวัสดิการนักเรียน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Site designed for best view use 1280 x 800 pixels Highest ( 64bit ) resolution

webmaster E-mail : admin@str.ac.th