สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

สมัยที่ 15

1. พล.ต.ต.ภูมิรา วัฒนปาณี นายกสมาคม

2. นายอารีย์ วีระเจริญ อุปนายกสมาคมคนที่ 1

3. นายพระนคร ประกอบสุข อุปนายกสมาคมคนที่ 2

4. นางปาริชาติ วรมิศร์

5. นางสาววรรณณี ภาณุวัฒน์สุข

6. นางนงลักษณ์ วังปรีชา

7. นายสุพจน์ จันตราชู

8. นางประไพ กลับไชย

9. นายวิญญู คงสถิตย์

10. นางสุวภา ลีละศิธร

11. นางสาวศรีสุดา เปรมผลกมล

12. นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ

13. นางสาวมนรัตน์ แก้วเกิด

14. นางสาวภัทร พงษ์เจริญไทย

15. พ.ต.อ.ชลาวุฒิ ไพรวรรณ์

16. พ.อ.สุริโย ทายิดา

17. นายสุธี ติณชาติกาญจน์

18. นางนวมนต์ วัชโรบล

19. นางสาวกาญจนิจ วาจนะวินิจ

20. นายเกียรติศักดิ์ บุญชู

21. นายศิวเรศวร์ ปานเนียม

22. นายอำนาจ โพธิ์อยู่

23. นายขวัญณพ อิศรางกูร ณ อยุธยา

24. นางสมพร สินธารา

25. นายธารณ โอฬารกิจเจริญ