กลุ่มบริหารวิชาการ

งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานบริหารหลักสูตร

งานนโยบายและแแผน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานทะเบียนวัดผล

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

งานนอเทศภายในและพัฒนาสื่อการสอน

งานคอมพิวเตอร์

งานสารสนเทศ

งานห้องสมุด

งานศูนย์แอริก

งานศูนย์ยุวกาชาด

งานลูกเสือ

งานรับนักเรียนงานสำมะโนนักเรีนร

งานแนะแนว

งานเรียนร่วม