กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

งานสำนักงานบริหารทั่วไป

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

งานอาคารสถานที่

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานสรรบรรณและธุรการ

งานประชาสัมพันธ์

งานบริการและจัดเลี้ยง

งานพาหนะ

งานธนาคารโรงเรียน

งานควบคุมภายใน

งานโภชนาการ

งานอนามัยโรงเรียน

งานสัมพันธ์ชุมชน

งานสวัสดิการโรงเรียน