ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ประเมินคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเอง ก่อนเข้าโรงเรียนและก่อนเข้าบ้าน

ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ประเมินคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเอง ก่อนเข้าโรงเรียนและก่อนเข้าบ้าน โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ไทยเซฟไทย”