วิสัยทัศน์ คำขวัญ คติพจน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม

ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


คำขวัญโรงเรียน

ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้หน้าที่


คติพจน์โรงเรียน

ปัญฺญา โลกสมิํ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก