เครื่องหมายตราโรงเรียน

คบเพลิง

หมายถึง แสงสว่างที่กระจายพุ่งไปรอบด้าน หมายถึง ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา

โดยมีรัสมี 15 แฉก


กรอบ

หมายถึง รอบ ๆ คบเพลิง หมายถึง ขอบเขตแห่งระเบียบประเพณีและความมีวินัย


กนกลายไทย

หมายถึง ความอ่อนหวาน อ่อนน้อมกับบุคคลทั่วไป ผู้อาวุโสและครู-อาจารย์