แนวปฏิบัติในกาารเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น