ประวัติโรงเรียน

 

 

        โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่ 332 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400 บนเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 5 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง หอประชุม เผ่า-อุดม 1 หลัง อาคารสมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์ 1 หลัง ศาลาประชาสัมพันธ์ 1 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 2 สนาม และสนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม

2470

โรงเรียน จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2470 อยู่ที่ตรอกพระยาสุนทร หัวลำโพง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเอกชน ชื่อ โรงเรียนอินทรศึกษา มีอาจารย์ชอบ อุทัยเฉลิม เป็นเจ้าของและครูใหญ่ จนกระทั่ง พ.ศ.2491 จึงได้ย้ายมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน

2496

ในปี พ.ศ. 2496 อาจารย์ประพัฒน์ วรรธนะสาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนพญาไทศึกษา จนถึงปี 2497 ได้แยกโรงเรียนเป็น 2 โรงเรียน โรงเรียนชายมี อาจารย์เพทาย อมาตยกุล เป็นอาจารย์ใหญ่ ส่วนโรงเรียนหญิงมีอาจารย์ประทุม วรรธนะสาร เป็นอาจารย์ใหญ่

2497

ปลายปี พ.ศ. 2497 สวัสดิการ กรมตำรวจ ได้รับโอนโรงเรียนทั้ง 2 โรงไปดูแล โดยคงสภาพเป็นโรงเรียนเอกชน แต่เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง และโรงเรียนสตรีสันติราษฎร์บำรุง โดยมีอาจารย์ เพทาย อมาตยกุล และอาจารย์ประทุม วรรธนะสาร เป็นอาจารย์ใหญ่เหมือนเดิม จนถึงปี พ.ศ. 2500 อาจารย์ฉายศรี รตานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีสันติราษฎร์บำรุง

2518

ปี พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโอนโรงเรียนทั้งสองไปสังกัด โดยรวมกันเป็นสหศึกษา ใช้ชื่อ โรงเรียนสันติราษฎร์รำลึก เปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนรัฐบาล และแต่งตั้งอาจารย์ชาลี ถาวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มาเป็นผู้อำนวยโรงเรียนคนแรก ต่อมาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2518 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งป็น โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งได้ชื่อนี้ และยึดถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาโรงเรียนสืบต่อกันมาถึงทุกวันนี้

2519

ปี พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,790,000.00 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคาร 4 ชั้น คือ อาคาร 1 ในปัจจุบันนี้ และได้จัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 3,888,000.00 บาท เพื่อสร้างอาคาร 2 ในปี 2521 ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น เช่นเดียวกัน

ในปี 2523 อาจารย์มนตรี ชุติเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนประทุมคงคา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแทนอาจารย์ชาลี ถาวรนุรักษ์ และในปี พ.ศ. 2525 ก็ได้งบก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น หลังที่ 3 ราคา 5,569,271.00 บาท ซึ่งปัจจุบันคือ อาคาร 3

2531

ปี พ.ศ.2531 อาจารย์ดุสิต พูนพอน ผู้อำนวยการสุรศักดิ์มนตรี ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้รับงบประมาณจำนวน 3,349,500.00 บาท มาก่อสร้างอาคาร 4 ซึ่งเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ในปี 2528 นอกจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2531 คุณปทุม รอดแจ่ม นายกสมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์ ได้อนุมัติเงินจำนวน 1,800,000.00 บาท ก่อสร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าฯ สำนักงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และใช้เป็นที่ทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายธุรการและห้องประชุม

ในปี พ.ศ.2531 กรมสามัญฯ ได้แต่งตั้งให้ อาจารย์จันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และในปีเดียวกันนี้ก็ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,479,000.00 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใช้เป็นโรงอาหาร ห้องเรียนส่วนชั้นบนสุด เป็นห้องประชุมและโรงยิมส์ ต่อมาในปี พ.ศ.2533 กรมสามัญศึกษา ได้คัดเลือกให้โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา

2533

ในปี พ.ศ.2533 อาจารย์ศิริลักษณ์ นันทพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จนกระทั่ง พ.ศ.2536

2536

ในปี พ.ศ.2536 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รุ่งโรจน์พานิช ผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้ระดมทุนบูรณะหอประชุมเผ่า-อุดม เอกลักษณ์ของโรงเรียนให้คงอยู่ เด่นเป็นสง่าจนถึงทุกวันนี้

2539

ในปี พ.ศ.2539 อาจารย์สมรัก แพทย์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้รับแต่งตั้ง ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ในปี พ.ศ.2543 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ในการปรับซ่อมห้องวิทยนิทรรศ ชั้นล่าง อาคาร 2 จำนวน 400,000.00 บาท และงบประมาณจำนวน 19,837,000.00 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย) ปี พ.ศ.2543 เกษียณอายุราชการ

2543

ในปี พ.ศ.2543 อาจารย์มยุรัตน์ สัตตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธาราม ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้รับงบประมาณ เพื่อปรับซ่อมอาคารเรียน ห้องวิทยนิทรรศ ในปี พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณ 1,606,400.00 บาท และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีกำลังวัตต์ที่มากขึ้น โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการพลังงานแห่งชาติ ให้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการอาคารของรัฐ

2545

ในปี พ.ศ. 2545 อาจารย์ชเนศร์ นาคนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้ปรับปรุงติดเครื่องปรับอากาศหอประชุมอเนกประสงค์ จัดหารถบัสปรับอากาศ ปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน และห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ

2549

ปี พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการสุธน คุ้มสลุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ปรับปรุงศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (อีริค) ปรับปรุงศูนย์กีฬาเทควันโด สร้างโรงจอดรถ หน้าอาคาร 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน หน้าอาคาร 3 และ หลังอาคาร 4

2550

ปี พ.ศ. 2550 - 2558 นายณัฐกิจ บัวขม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ได้รับแต่งตั้งมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ติดตั้งโทรทัศน์ขนาด 29 นิ้ว เครื่องเสียงและดีวีดี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 65 ห้อง ทาสีรั้วโรงเรียน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบสามมิติ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมตามจุดต่าง ๆ ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร 3 ถึงหน้าอาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ สวนสัตตบรรณ สนาวอลเล่ย์ บ้านพักนักการภารโรง ปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ห้องเรียนอาเซียน ห้องเรียนไร้พรมแดน ห้องเรียนอัจฉริยะ ปรับสนามฟุตบอล และเกษียณอายุราชการที่นี่วันที่ 30 กันยายน 2558 รวมระยะเวลา 8 ปี

2558

นายอารีย์ วีระเจริญ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยมาตั้งแต่ 2558-2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ได้พัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เรียนและบุคลากร นักเรียนได้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่จำเป็นและเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เปิดแผนการเรียนพิเศษด้านภาษาจีน โดยการสร้างความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในสาธารณะรัฐประชาชนจีน โดยนักเรียนได้รับประโยชน์ในด้านทุนการศึกษา และการเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของ สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดหลักสูตรการสอนแบบทวิภาคี แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก แผนการเรียนธุรกิจการโรงแรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จนเกิดความรู้ ทักษะจากการฝึกปฏิบัติงานจริง ได้ดำเนินการพัฒนาสถานที่ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกงาน เกี่ยวกับงานด้านการบริการให้กับนักเรียน เช่น ร้านกาแฟ ร้านนวด สปา เป็นต้น

2. พัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi ทั่วโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก Uni-net และบริษัท Huawei นำอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาติดตั้งให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างด้าน ICT ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดด้วย

- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ระบบบัตรผ่านประตู Digital Gate เพื่อเช็คเวลามาเรียน พร้อม Application DSchool เพื่อให้ครูและผู้ปกครองใช้ติดตามการมาเรียนของนักเรียน

3. พัฒนาด้านอาคารสถานที่

- พัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียน ห้องประชุม และสถานที่ให้ทันสมัยสวยงามน่าใช้งาน เช่น ห้องน้ำนักเรียน สนามฟุตซอล ปูกระเบื้องโรงอาหาร ปูกระเบื้องทางเดิน ห้องฟิตเนส ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุมเผ่าอุดม ห้องสมุดดิจิทัล ห้องรีซอร์สเซ็นเตอร์ ห้องเกียรติยศ ห้องเรียนGifted และห้องกิจการนักเรียน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนเกิดการพัฒนา อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมแก่การเรียนรู้

 2561

ปี พ.ศ. 2561 นางคนึงนาถ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา ได้รับแต่งตั้งมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน