ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
วัน เดือน ปี
เลขที่ประกาศ
เรื่อง
 
ดาว์นโหลด
6 กันยายน 2560
2/2560
เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
         
    กำหนดดูเอกสารข้อมูล 6-14 กันยายน 2560  
    กำหนดวันสิ้นสุดการ สอบถามข้อมูล 11 กันยายน 2560  
    กำหนดวันสิ้นสุดการ ชี้แจงข้อสอบถาม 11 กันยายน 2560  
    วันยื่นข้อเสนอ 15 กันยายน 2560 . 8.30-16.30 น.
    กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา 18 กันยายน 2560  
           
วัน เดือน ปี
เลขที่ประกาศ
เรื่อง
ดาว์นโหลด
5 กันยายน 2560
1/2560
จ้างรถปรับอากาศ ขนาด 48-50 ที่นั่ง
ประกวดราคาจ้างโครงการค่ายวิชาการบูรณาการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         
    กำหนดดูเอกสารข้อมูล 5-12 กันยายน 2560  
    วันยื่นข้อเสนอ 13 กันยายน 2560 . 8.30-16.30 น.
           
           
ติดต่องานพัสดุ
  งานพัสดุ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
  332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ 02-3544990
 
HOME