กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและสินทรพย์

งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

งานระดมทรัพยากร