ผู้บริหารโรงเรียน

นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย