ผู้บริหารโรงเรียน

ดรเจน

ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย