งดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

งดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนรับนักเรียนที่มาสมัครเรียนเข้าเรียนทุกคน
โดย กำหนดการยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
สามารถตรวจสอบรายชื่อ และเวลาในการยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน https://str.ac.th/web/admission/