กำหนดการรับหนังสือแบบเรียน ของนักเรียนระดับชั้นม. 2,3,5 และ 6

**กำหนดการรับหนังสือแบบเรียน ของนักเรียนระดับชั้นม. 2,3,5 และ 6 ซึ่งจะต้องดูตามวันเวลาที่กำหนดของห้องเรียน