เกี่ยวกับโรงเรียน


ผลการเรียน

คะแนนพฤติกรรม

e-Mail@str.ac.th

ห้องสมุด

อาคารสถานที่

บุคลากร

Facebook

ไทยเพชรยอดมงกุฎ

ประกาศ

ภาพกิจกรรม

กีฬาภายใน


โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Webmaster E-mail : suwanpad@hotmail.com
AmazingCounters.com