คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.

นางปาริชาติ

วรมิศร์

รองผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

2.

นางนงลักษณ์

วังปรีชา

รองผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

3.

นางสาววรรณณี

ภาณุวัฒน์สุข

รองผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

4.

นายสุพจน์

จันตราชู

รองผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

5.

นางสุชัญญา

ยะคะนอง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

6.

นางวิระภรณ์

ปานจันทร์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

7.

นางจิรณัฐ

จันทร์ฟัก

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

8.

นางสาวศรีสุดา

เปรมผลกมล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

9.

นางสาวปราณี

ปิ่นแสง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

10.

นายวิศิษฎ์ชัย

ภูวิภานนท์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

11.

ว่าที่ร.ต.เยียน

หลวงคล้ายโพธิ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

12.

นายนาวี

ศรสำเร็จ

หัวหน้าแผนงาน

อนุกรรมการ

13.

นายจรูญวิชญ์

ผลสุวรรณ

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

อนุกรรมการ

14.

นางสาวจินดารัตน์

แก้วพิกุล

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

อนุกรรมการ

15.

นางสาวกมลธร

กิมอารีย์

หัวหน้างานควบคุมภายใน

อนุกรรมการ