ระเบียบการแต่งกาย

ตัวอย่างการแต่งกายของนักเรียน

การปักเสื้อเครื่องแบบนักเรียนและเสื้อพละ

1. การปักเสื้อเครื่องแบบนักเรียน

1.1 ปักอักษรย่อ ส.ล. และชื่อ-สกุล ของนักเรียนทางขวาด้วยไหมสีน้ําเงิน ทั้งหญิงและชาย
1.2 การปักดาวบนเสื้อเครื่องแบบนักเรียน (เหมือนกันทั้งชาย-หญิง) ด้วยไหมสีตามคณะสีที่ สังกัด ให้ปักดาวที่ขอบปกเสื้อด้านซ้ายเรียงเป็นแนวตามขอบปกเสื้อ
1.3 นักเรียนม.ปลายติดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียนเหนือตัวอักษรย่อ “ส.ล.”

2. การปักเสื้อพละ

2.1 ปักชื่อ-สกุล ของนักเรียนทางขวามือระดับเดียวกับกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีตามคณะสีที่สังกัด
2.2 นักเรียนม.1-ม.3 ปักดาวด้วยไหมสีตามคณะสีที่สังกัดบริเวณขอบปกเสื้อด้านขวาเป็นแนว ตามขอบปกเสื้อ
2.3 นักเรียน ม.4-ม.6 ปักดาวด้วยไหมสีตามคณะสีที่สังกัดที่อกด้านขวาเหนือชื่อ-สกุล

3. จํานวนดาวที่ปัก

ระดับชั้นม.1, ม.4 จำนวนดาว 1 ดวง
ระดับชั้นม.2, ม.5 จำนวนดาว 2 ดวง
ระดับชั้นม.3, ม.6 จำนวนดาว 3 ดวง

ตัวอย่างการปักชื่อและดาว