คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561

1.

นายเกษม

สดงาม

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ

2.

นางจำนงค์ 

แจ่มจันทรวงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองประธานคณะกรรม

3.

พ.ต.อ.ดร.กิตติศักดิ์

ปลาทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ

4.

พ.ต.ท.ดร.เปรม

วิชนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ

5.

นายกฎตพัชร์

รัตนสงฆ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ

6.

ดร.อรวรรณ

ชมชัยยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

7.

ผศ.นพ.ปราการ

ถมยางกูร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

8.

นพ.ณัฐธีร์

ศิระสุนทรีไชย

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

9.

นางวิระภรณ์

ปานจันทร์

ผู้แทนครู

กรรมการ

10.

นายขวัญนพ

อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

11.

นายพงศักดิ์

ขจรสัจจานันท์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

12.

พระครูใบฎีกาบดินทร์

กตกิจฺโจ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

13.

พระมหาคำนึง

ชินวังโส

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

14.

นายธีรยุทธ

ภูมิศักดิ์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

15.

นางคนึงนาถ

จันทวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ