ตารางสอน

♦ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

♦ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

♦ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

♦ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

♦ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

♦ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

♦ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

♦ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

♦ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน