เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1010720135
รหัส Smis 8 หลัก : 10012040
รหัส Obec 6 หลัก :720135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติราษฎร์วิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santirawitthayalai School
ที่อยู่ : หมู่ที่ บ้าน332
ตำบล : ทุ่งพญาไท
อำเภอ : เขตราชเทวี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2470
อีเมล์ : santirat@str.ac.th
เว็บไซต์ : www.str.ac.th