พันธกิจและเป้าประสงค์

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานของความเป็นไทย
3. ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบบริหารการจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับ 3-4
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามกฎลูกเสือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามของไทย
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
7. ครูผู้สอนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. สถานศึกษามีหลักการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ