อาคาร 1

อาคาร 1 เป็นอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ก่อสร้างเมื่อ 2519
สมัยผู้อำนวยการ ชาลี ถาวรานุรักษ์เป็นตึกข้างในสุดอยู่ติดกับกำแพงทางรถไฟ หลังโรงเรียน