อาคาร 2

 


อาคาร 2 สร้างขึ้นในปี 2521 ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ในสมัยผู้อำนวยการชาลี ถาวรนุรักษ์

ตึกนี้อยู่ระหว่าง อาคาร1และอาคาร3 มีทางเชื่อระหว่างอาคาร4
มีศูนย์แนะแนว ห้องสมุดที่ใช้ในการสืบค้น
ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์